Mittwoch, September 30, 2020

Die Gründungsmitglieder

BERUFSORGANISATIONEN

APEG (Association Professionnelle des Educateurs Gradués)
APEL (Association Professionnelle des Educateurs Luxembourgeois)
LBSA  (Lëtzebuerger Beruffsverband fir sozial Aarbecht)


GEWERKSCHAFTEN


CGFP / ALEE (Association Luxembourgeoise des Educateurs et Educatrices)
FGFC / APSES – Association des Professions Socio-Educatives et de la Santé)
LCGB – Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (section santé et sociale)

Kontakt

  • Aktioun Erzéiung
    66, rue Baudouin
    L-1218 Luxembourg
    info@erzeiung.lu